ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................

 • 15 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
 • 1 ก.ค. 59 อบรมธรรมะ นักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6
 • 30 มิ.ย. 59 ตรวจสุขภาพร่างกาย นักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6
 • 29 มิ.ย. 59 ตรวจสุขภาพฟัน นักเรียนระดับชั้นป.1-ป.2
 • 24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด/วันสุนทรภู่
 • 23 มิ.ย. 59 ตรวจสายตา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 • 22 มิ.ย. 59 ตรวจสายตา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 • 10 มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • 9 มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

 • ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 • 20 พ.ค. 59 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา

 • 16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมรับผลการเรียนของนักเรียนชั้นป.1-ป.5

 • 1 เม.ย. 59 นักเรียนชั้นป.6 รับเอกสารจบ(แต่งกายชุดนักเรียน)

 • 23-26 ก.พ. 59 นักเรียนเฉพาะชั้นป.6 ติวสอบ O-NET