ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................

 • 16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมรับผลการเรียนของนักเรียนชั้นป.1-ป.5
 • 1 เม.ย. 59 นักเรียนชั้นป.6 รับเอกสารจบ(แต่งกายชุดนักเรียน)
 • 23-26 ก.พ. 59 นักเรียนเฉพาะชั้นป.6 ติวสอบ O-NET
 • 24-26 กพ. 59 นักเรียนชั้นป.1-ป.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 • 17-19 กพ. 59 นักเรียนชั้นป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 • ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาของโรงเรียนปัญญาศักดิ์ ผ่านเกณฑ์น้ำดื่มตามค่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกปี 2011

 • 5 ก.พ. 59 กิจกรรมวันตรุษจีน

 • 4 ก.พ. 59 แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นม.1

 • 24 ม.ค. 59 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ณ โรงแรมแชงกรีล่า

 • 15 ม.ค. 59 แนะแนวศึกษาต่ออ.3 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

 • 14 ม.ค. 59 แนะแนวศึกษาต่อป.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

 • 13 ม.ค. 59 Open House นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

 • 8 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็ก

 • 4 ม.ค. 59 โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ