กิจกรรมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 • แนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1
 • Chinese New Year 2020
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักเรียนไทย-เกาหลี
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2
 • กิจกรรมกีฬาสี นักเรียนชั้นอนุบาล
 • Christmas Panyasak 2020
 • กีฬาสี นักเรียนชั้น ป.1-6 ประจำปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
 • Cooking Summer Day Camp นักเรียนชั้น ป.1
 • Day Camp นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุาล3
 • ทัศนศึกษานักเรียนชั้น อนุบาล1-ป.6 ณ ท้องฟ้าจำลอง
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้น ป.4-6
 • กิจกรรมการแสดงดนตรีเนื่องในวันปิดภาคเรียนที่1/2562
 • ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4-6 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้น ป.1-3
 • อบรมเพศศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2562
 • Junior Enterperneur งานผู้ประกอบการตัวน้อย
 • ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1-3 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • ตรวจร่างกาย 10 ท่า นักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2562
 • OPEN HOUSE นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562
 • OPEN HOUSE นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2562
 • ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อ.3 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)